دوشنبه 29 شهریور 1389

مراآن ده که آن به

نوشته شده توسط منصور گنجی در ساعت 03:25 ق.ظ

 

وصـــال اوزعـــمـــرجـــــاودان به 

خـــداوندا مرا آن ده که آن بــــه 

 

به شـمشیرم زدوباکس نگفتم 

که رازدوست ازدشمن نهان به 

 

 به داغ بـــردگی مردن براین در 

به جان اوکه ازمــلـک جهان به

 

خــــــداراازطبیب من بپــرسـید 

که آخـرکی شوداین ناتوان به